Regulamin sklepu

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony www.muzykawkolorach.edu.pl prowadzonej przez Miłosza Barańczuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Miłkówka Miłosz Barańczuk
ul. Stawowa 9, 34-335 Krzyżowa
NIP 693 185 45 69      REGON 300201723

zwanym w dalszej części regulaminu sprzedającym.

2. W rozumieniu niniejszego regulaminu kupującym jest:

a/ konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu w sklepie internetowym w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,

b/ przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna , jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

3. W sklepie internetowym https://muzykawkolorach.edu.pl  podane są ceny brutto towarów . Ceny wyrażone są złotych polskich i nie obejmują kosztów wysyłki. Podane ceny są obowiązującymi w chwili zamówienia.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie „Muzyka w kolorach” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.muzykawkolorach.edu.pl przez 24 godziny na dobę. Kupujący zostaje poinformowany e-mailem o złożeniu zamówienia w sklepie.

2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedającej potwierdzająca złożenie zamówienia.

3. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

4. Istnieją trzy „drogi” umożliwiające zakupy:

a/ pierwsza – dla klienta zarejestrowanego w bazie, bez potrzeby ponownego wpisywania swoich danych. Jest to najszybsza forma składania zamówień, najpewniejsza – praktycznie uniemożliwiająca błędy adresowe.

b/ druga – szybkie zamówienie dla klienta, który kupuje w naszym sklepie po raz pierwszy, a nie chce, bądź nie ma czasu na rejestrację. Wymaga wypełnienia wszystkich pól dotyczących danych zamawiającego i danych wysyłki.

c/ trzecia – dla klienta, który składając zamówienie, chce od razu zarejestrować się w naszej bazie, jako stały klient. Umożliwiająca zapamiętanie danych adresowych – przy następnej wizycie nie ma potrzeby wpisywania ich ponownie.

§3

Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towarów w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

2. W przypadku umów o wartości powyżej 3000,00 (słownie: trzy tysiące) zł wymagane jest wcześniejsze wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia płatnej przed uruchomieniem realizacji zamówienia.

3. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającym zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

4. Informacje o kosztach związanych z wysyłką towaru podane są każdorazowo dla każdego z produktów.

5. Podczas odbioru przesyłki kupujący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest spisać protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego.

6. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami sporządzenie protokołu reklamacyjnego o którym mowa w pkt. 5 powyżej jest warunkiem rozpoznania reklamacji.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, sprzedająca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie niektórych z nich.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, sprzedająca kontaktuje się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.

9. Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, przez firmę kurierską – zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sprzedająca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

§4

Płatność

1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

a/ gotówką – przy odbiorze towaru od kuriera,

b/ przelewem – tradycyjnym na konto sprzedającego (numer konta zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem zamówienia) lub poprzez pośrednika płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sprzedającej. Weryfikacja płatności może trwać do 3 dni roboczych.

2. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód zakupu (rachunek, faktura).

§5

Reklamacje

1. Sprzedająca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 2 lata od daty zakupu w związku z wadą fizyczną lub wadą prawną rzeczy sprzedanej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem roku od daty stwierdzenia wadliwości produktu nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sprzedającego za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres:

Miłkówka Miłosz Barańczuk
„Muzyka w kolorach”
ul. Stawowa 9, 34-335 Krzyżowa

3. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi konsument ma prawo do określenia żądania w formie nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru, bądź odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.

4. Sprzedający ustosunkuje się do żądań konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia wadliwości towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony o czym sprzedający zawiadomi konsumenta. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za zasadne.

5. Jeżeli niezgodność towaru zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny w magazynie sprzedającego, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sprzedającego. Jeżeli towar nie będzie dostępny sprzedający zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

6. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sprzedający.

§6

Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827), w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy, sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (transport od sprzedawcy do konsumenta). Sprzedający zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie bez względu na to jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia. Zwracany towar należy przesłać na adres:

Miłkówka Miłosz Barańczuk
„Muzyka w kolorach”
ul. Stawowa 9, 34-335 Krzyżowa

a koszty bezpośrednio związane ze zwrotem (transport od konsumenta do sprzedającego) ponosi konsument. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sprzedająca ma zwrócić zapłaconą cenę powiększoną o w/w koszty wysyłki.  Sprzedający w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sprzedający dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta.

2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§7

Bezpieczeństwo

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 z późn. zm.) wszystkie dane klientów podawane podczas rejestracji będą chronione i pod żadnym pozorem nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych.

2. Zgodnie z art. 24 ustawy Klient ma prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu „Muzyka w kolorach”  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres muzykawkolorach@gmail.com

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.
Zapisz się na mój newsletter!

Zapisz się już teraz na mój newsletter a otrzymasz darmowy program nauczania muzyki w klasach I-III !

×